26200, м. Мала Виска, вул. Спортивна, 6, тел. +380 (5258) 5-14-54, e-mail: mviskarada@ukr.net
Фільтрувати матеріали за датою: Четвер, 08 серпня 2019

 

 

 

Замовник

Сектор містобудування та архітектури Маловисківськогоміської ради.

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план міста є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст генерального плану населеного пункту”; склад та зміст детального плану території визначається ДБН Б.1.1-14:2012 “Склад та зміст детального плану території». Рішення генерального плану мають відповідати вимогам ДБН Б.2.2-12:2018 “Планування і забудова територій”, а також широкого кола інших державних будівельних норм та державних стандартів України.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Проект «Генеральний план міста Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області» розробляється на виконання Рішення Маловисківської міської ради від31.05.2018 року № 1030.

Генеральний план розробляється у розвиток рішень Генеральної схеми планування території України та схеми планування території області (Схема планування території Кіровоградської області (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2011р.)). У свою чергу рішення генерального плану є основою для розроблення плану зонування території населеного пункту та надалі деталізуються й уточнюються у детальних планах територій.

При розроблені генерального плану враховуються також стратегії і програми економічного, екологічного, соціального розвитку; наявна чинна проектна документація; спеціалізовані схеми, проекти і програми що діють в населеному пункту на місцевому та регіональному рівні, в тому числі: програми соціально-економічного розвитку міста на 2019р.; цільові програми з охорони навколишнього природного середовища, розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, поводження з твердими побутовими відходами та інші.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Розроблення Генерального плану міста Мала Виска передбачає формування проектних рішень на всю територію міста. Проектні рішення генерального плану охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території міста. Окремі види діяльності відносяться до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Генеральний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території. Генеральний план обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку міста обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними  інтересами. Одночасно генеральний план не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни на підставі Плану зонування території.

Таким чином генеральний план визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

 

Головними екологічними проблеми, що мають відношення до проекту генерального плану є: утворення та поводження з твердими побутовими відходами; необхідність відновлення та модернізація головних споруд та мереж інженерної інфраструктури міста (зливова каналізація, централізоване водопостачання та водовідведення, модернізація та розвиток систем теплопостачання, електропостачання); необхідність очищення та догляду за поверхневими водоймами; забезпечення необхідною площею зелених насаджень загального користування.

 

Напрямками охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, при реалізації проектних рішень генерального плану є: забезпечення населення якісною питною водою відповідно до санітарних вимог; визначення комплексу заходів з покращення санітарного стану водойм; визначення заходів з охорони атмосферного повітря; розвиток систем централізованого водопостачання та водовідведення, зливової каналізації, тепло- та електропостачання; визначення стратегічних напрямків поводження з твердими побутовими відходами; забезпечення необхідною площею зелених насаджень загального користування та формування сприятливих умов для життя та відпочинку населення.

 

До сфери охоплення СЕО проекту «Генеральний план міста Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області»  відноситься оцінка наслідків для довкілля,у тому числі дляздоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Стратегічна екологічна оцінка проекту генеральний план здійснюється для території що проектується, яка визначається проектними межами населеного пункту.

 

Для досягнення цілей СЕО будуть зібрані та використані наступні вихідні дані:

1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Кіровоградській області;

2. Статистичний щорічник Кіровоградської області;

3. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту генерального плану:

 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. №3038-VІ із змінами;
 • Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування» від 20.12. 2011 р. № 4203-VІ;
 • Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. №325/95-ВР (із змінами);
 • Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 28.12.1998 р. №2349;
 • Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ (із змінами);
 • Закон України "Про охорону атмосферного повітря";
 • Закон України "Про відходи";
 • Закон України "Про екологічну мережу України";
 • Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 • низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.

4. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.

5.Інші доступні джерела інформації.

 

Ймовірні наслідки:

 1. для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Генеральний план населеного пункту (проект внесення змін до генерального плану) є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Реалізація проектних рішень генплану та детального плану території може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як грунт, ландшафт,  повітря, поверхневі води.

Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану міста Мала Виска передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень Генерального плану як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ), на соціально-економічні умови розвитку населеного пункту, а також на здоров’я населення.

 1. для територій з природоохоронним статусом

На території міста Мала Виска відсутні території та об’єкти природно-заповідного фонду.

 1. транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Зважаючи на географічне положення міста Мала Виска транскордонні наслідки реалізації проектних рішень Генерального плану міста для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо генеральний план не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень генерального плану міста, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислово-виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, транспортної мережі, головних споруд та мереж інженерної інфраструктури міста, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки генплану, що передбачено методологією розробки містобудівної документації.

Загальною альтернативою проекту Генерального плану міста, рішення про розроблення якого прийнято, є його незатвердження. Нульовий сценарій буде розглянутий в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану населеного пункту  їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генеральний план та його верховенство у містобудівній документації на місцевому рівні, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу матимуть методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту і вихідних даних стратегічного планування, який передбачає огляд поточних тенденцій розвитку, які потрібно взяти до уваги, обмеження та можливості майбутнього розвитку, та інші питання, які мають  вирішуватись  генеральним планом міста.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень генерального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування, що встановлені на місцевому та регіональному рівнях.

Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту «Генеральний план міста Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області» може бути розширений та поглиблений в залежності від методологічного досвіду розроблення стратегічної екологічної оцінки.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень Генерального плану міста Мала Виска на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших містах України або світу, по наступним напрямках:

- оптимізація функціонально-планувальної організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою, дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від промислових, комунальних, транспортних та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища;

- вдосконалення та подальший розвиток транспортної мережі міста з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;

- розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення;

- налагодження ефективної системи санітарного очищення території населеного пункту;

-  розвиток (будівництво, реконструкція) головних споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання та водовідведення, зливової каналізації з розглядом можливості використання новітніх енергоефективних технологій.

Окрім того, повинні бути враховані заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку передбачається відповідно пунктів, визначених статтею 11, Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень генерального плану з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання. Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою генерального плану.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану міста Мала Вискаподаються до:

Сектор містобудування та архітектури Маловисківськоїміської ради.

 

Відповідальна особа:

Інспектор Сектору містобудування та архітектури Маловисківськоїміської ради– Барановський Олексій Миколайович контактні дані: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; тел. (8(05258)5-14-54

 

Строкподання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 23 серпня  2019 року.

 

Опубліковано в Новини

Архів Новин

« Серпень 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Останні Новини